Αθήνα,               10-09-2013

Αρ. Πρωτ.           126567/Γ2

 

 

 

 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄). 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
  2. 2.Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. 3.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
  4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
  5. 5.Την με αρ. 29/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
  6. 6.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας που διδάσκουν στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:

α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) ανά τετράμηνο και

β. των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση ενός (01) ερευνητικού θέματος ανά τετράμηνο, εφόσον

i) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους υπολείπονται δύο (02) ώρες και

ii) δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το μάθημα «Ερευνητική εργασία» διδάσκεται από έναν (1) εκπαιδευτικό και η ανάθεσή του γίνεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

 

2. Η ανάθεση του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) στην Α΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

 

3. Η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου  και Α΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ1

Ιστορία

ΠΕ02

(ΠΕ10, ΠΕ13)2,

(ΠΕ06 για το σχ. έτος 2013-2014)

Η Β΄ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ06 για το σχ. έτος 2013-2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ10, ΠΕ13.

 

Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Κύκλο Επιλογής Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου

Α) Κύκλος Επιλογής Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Μηχανολογίας

ΠΕ12 (04, 07,11), ΠΕ17 (02, 06),

ΠΕ18 (18, 32)

ΠΕ18.31

Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας

ΠΕ12.05, ΠΕ17 (03, 07),

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ12 (01, 02, 03, 04, 05, 07, 11),

ΠΕ17 (01, 02, 03, 05, 06, 07, 11),

ΠΕ18.31, ΤΕ01.01

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Τεχνολογικών Εφαρμογών»

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

 

Β) Κύκλος Επιλογής Διοίκησης και Οικονομίας

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Οργάνωση & Διοίκηση

ΠΕ09, ΠΕ18.02

ΠΕ13, ΠΕ18 (35, 40)

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18.02

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Διοίκησης και Οικονομίας»

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Γ) Κύκλος Επιλογής Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Αρχές Αγροτικής Οικονομίας

ΠΕ14.04, ΠΕ18.17

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 30)

Αρχές Λογιστικής

ΠΕ09, ΠΕ18.03

ΠΕ18.02

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής»

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

 

Δ) Κύκλος Επιλογής Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Ναυτική Τέχνη

ΠΕ18.23

Ναυτιλιακές Γνώσεις

ΠΕ18.23

ΠΕ13 (Νομικοί με γνώσεις στο Ναυτικό Δίκαιο)

Στοιχεία Μηχανών Πλοίου

ΠΕ18.31

ΠΕ12.07, ΠΕ12.04, ΠΕ17.02,

ΠΕ17.06 (Ναυπηγικής ΤΕΙ)

Τεχνικό Σχέδιο

ΠΕ18.31, ΠΕ12 (07, 04),

ΠΕ17 (02, 06)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων με Α΄ ανάθεση στον Κύκλο Επιλογής «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων»

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

ΠΕ19, ΠΕ20

ΠΕ12 (06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσης απόφασης καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 10-09-2013

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ