Μέρος Α. Γενικά το σχολείο.

Μέρος Β. Ειδικότητες που λειτουργούν στο σχολείο.