Α΄ ΤΑΞΗ

Σχολικό Έτος 2018-2019

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα (30) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας κοινά για όλους, διάρκειας δεκαπέντε (20) ωρών, δύο μαθήματα Προσανατολισμού κοινά για όλους, διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών  και τρία (03) μαθήματα Επιλογής ανά Τομέα, διάρκειας έξι (6) ωρών.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Νέα Ελληνικά 4
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4 Πολιτική Παιδεία 1
5 Ιστορία 1
6 Θρησκευτικά 1
7 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8 Φυσική Αγωγή 1
9 Πληροφορική 3 2
ΣΥΝΟΛΟ 20 ώρες

 

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία3 2
2 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2
            ΣΥΝΟΛΟ 4 ώρες

3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα “Πληροφορική” και” Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία” δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ4
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Αγωγή Υγείας 2
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
3 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
4 Αρχές Μηχανολογίας 2
5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
7 Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8 Ναυτική Τέχνη 2
          ΣΥΝΟΛΟ 6 ώρες

4 Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22/08/2021