Β΄ Τάξη – Τομέα Μηχανολογίας

Σχολικό Έτος 2018-2019

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής – Εφαρμογές 3Θ+2Ε
2 Μηχανική-Αντοχή Υλικών

3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

4 Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές 2Θ+4Ε
5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6 Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΩΡΕΣ