Β΄ Τάξη – Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Σχολικό Έτος 2018-2019

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ
1 Ναυσιπλοΐα Ι – Ναυτική Μετεωρολογία 2Θ+2Ε
2 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι

3 Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση 1Θ+1Ε
4 Ναυτικά Αγγλικά Ι

5 Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές 2Θ+2Ε
6 Ναυπηγικό – Μηχανολογικό – Ηλεκτρολογικό Σχέδιο

7 Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας – Μηχανοστασίου

8 Ανθρώπινες Σχέσεις – Διοίκηση Πλοίου

 

ΣΥΝΟΛΟ

20 ΩΡΕΣ