Μαθήματα Γ΄ Τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Σχολικό Έτος 2016-2017

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοι­χείων Μηχανών

2

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ + 2Ε

3

Μηχανουργική Τεχνολογία – Ερ­γαλειομηχανές

2Θ + 3Ε

4

Ανελκυστήρες – Ανυψωτικές Μη­χανές

5

Αγγλικά Ειδικότητας

            ΣΥΝΟΛΟ

15 ώρες