Μαθήματα Δ΄ Τάξης Ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Σχολικό Έτος 2017-2018

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1

Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

2

Ψηφιακά Συστήματα

3

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Στοιχείων

4

Ηλεκτρονικές Κατασκευές

5

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων

                                                       ΣΥΝΟΛΟ

 16 ώρες