Σχετική νομοθεσία και ενημέρωση

Διαδικασία έκδοσης επαγγελματικής άδειας Ραδιοτεχνίτη

Λεπτομέρειες 

DSC 0936

Ο απόφοιτος της ειδικότητας: ” Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ” του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑ.Λ., βάσει του Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/τ.Α./1971), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/τ.Α./2003), μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, αναγγέλλει την έναρξη άσκησης επαγγέλματος «Βοηθού ραδιοτεχνίτη», στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Κόστος: Δεν απαιτείται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου.

Περιγραφή εργασίας: Βοηθητικό προσωπικό σε ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια, λοιπές εργασίες υπό την καθοδήγηση ραδιοτεχνίτη. Τεχνικός στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών και του Service

Νομικό πλαίσιο: Κοινή Απόφαση Γενικών Γραμματέων οικ.26640/2298 (Β/1302/22-5-2014), Ν.Δ. 2624/1953 (Φ.Ε.Κ. 292/Α’), Β.Δ. 510/1971 (Φ.Ε.Κ. 152/Α’), Π.Δ. 258/2003 (Φ.Ε.Κ. 235/Α’) Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32)

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
 • Απλό αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, ή απλό φωτοαντίγραφο αντιγράφου επικυρωμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε . , πρωτότυπο ή επικυρωμένο από αρμόδια αρχή .
 • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες

Β) «ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗΣ» (με πτυχίο ΕΠΑ.Λ. + 400 ημερομίσθια ως Βοηθός ραδιοτεχνίτη)

 • Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εργοδότη και τα 400 ένσημα ως Βοηθός ραδιοτεχνίτη.

Πληροφορίες και έκδοση αδειών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βοστάνη Π. 4, Μυτιλήνη, 81100, τηλ 2251353500

Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Κατηγορία Β) σε αποφοίτους του τομέα Ηλεκτρονικών

Λεπτομέρειες 

security

Ο απόφοιτος της ειδικότητας: ” Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών η Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων “ του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑ.Λ., βάσει του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/τ.Α/2008) και του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 664/τ.Β/2010) μετά την αποφοίτησή του από το σχολείο, μπορεί να ζητήσει την άδεια άσκησης εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (για την Κατηγορία Β, ως Τεχνικοί) «στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Τεχνικός στον κλάδο της ασφάλειας (Security):

 1. i.Τεχνικός εγκατάστασης, συντήρησης και παρακολούθησης μηχανημάτων συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού (πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο),
 2. ii.Τεχνικός εκμετάλλευσης κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού,
 3. iii.Τεχνικός εκπόνησης μελετών και σχεδιασμού συστημάτων ασφαλείας

Αρμόδιος φορέας έκδοσης άδειας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, Εισαγγελίες Πρωτοδικών Κόστος: 29,35 €

Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ 54/Β’ /23.01.2003 (Σχετ: παρ. 2 αρθ. 1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-κε’ από 14-11 -97 Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν.2518/97)

Δικαιολογητικά για ΧΟΡΗΓΗΣΗ αδείας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α. – SECURITY)

1. Αίτηση χορήγησης αδείας.

Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου και τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.

2.

Φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’)

3.

Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους Τριάντα (30) ευρώ

4.

Φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων . Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).

5.

Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986(θεωρημένη) με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

 1. i.δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ’, η’ και θ’ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.
 2. ii.δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.
 3. iii.δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

6 .

Πιστοποιητικό ψυχιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3418/2005, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Εφόσον το υποβληθέν

ιατρικό πιστοποιητικό εκδίδει ιδιώτης ιατρός, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αδείας λειτουργίας νομίμου ιατρείου που διατηρεί και η σφραγίδα του να περιλαμβάνει τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ σε περίπτωση μη αναγραφής του αριθμού αυτού, θα πρέπει να προσκομίζεται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας από τον κατά τόπο αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο. Αν το πιστοποιητικό εκδίδει ιατρός που υπηρετεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., πρέπει αυτό να φέρει θεώρηση του οικείου νομικού προσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού, πρέπει να μην απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

7 .

Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες , διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας

Σχετικό link: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang=

 

 

 

Αντιστοίχιση Επαγγελματικών δικαιώματων σε 30 ειδικότητες ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΛεπτομέρειεςΣε  υπουργική απόφαση που βγήκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2016 χορηγούνται  επαγγελματικά δικαιώματα σε 30 ειδικότητες   ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ  του Ν. 3475/2006  με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα (ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ)

Κατεβάστε το ΦΕΚ  (ΦΕΚ 6749, ΑΡ,ΦΥΛΛΟΥ 513)

Σχετική Νομοθεσία

ΛεπτομέρειεςΝΟΜΟΙ , ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

 1. Επαγγελματικά δικαιωματα αποφοίτων ΤΕΕ 
 2. Μεταφορά επαγγελματικων δικαιωμάτων αποφοιτων ΤΕΕ σε αποφοιτους ΕΠΑΛ
 3. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ