ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Οικοδομικό Σχέδιο
2 Τοπογραφία 2Θ+2Ε
3 Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά 2Θ+2Ε
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7 Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΩΡΕΣ