Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1486 και ημ/νία δημοσίευσης 26-05-2016 της Υπουργικής Απόφασης Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 η απόφαση: «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους»